Navolgend de tekst waarmee de voorzitter van de kerkenraad vanmorgen 30 oktober 2016, na afloop van de dienst, de aanwezige gemeenteleden heeft geïnformeerd. Dit is ook terug te zien en te horen via www.kerkomroep.nl .

Woensdagmiddag j.l.  is het moderamen door een journalist van de Telegraaf benaderd die meldde dat de volgende dag een artikel gepubliceerd zou worden over een donatie die enkele jaren geleden door de diaconie gedaan is. Het zou gaan om de financiering van de inrichting van een woning voor een veroordeelde pedofiel en het besluit zou in het geheim, buiten medeweten van de gemeenteleden , genomen zijn.

Hierop is het volgende geantwoord:

  • De diaconie bepaalt zelfstandig en in onderling overleg wie zij ondersteunt.
  • Omwille van de privacy worden de namen van personen die geholpen worden nooit naar buiten gebracht.
  • De diaconie legt jaarlijks aan de kerkenraad verantwoording af over hun begroting zonder de uitgaven naar naam te specificeren.
  • Als er hulpverlening plaats gevonden heeft, was dit altijd in het belang van het gezin en niet in dat van bedoelde persoon.
  • Onze diaconie staat bekend om haar zorgvuldig en integer handelen; we hebben het volste vertrouwen in de mensen die dit werk verrichten.

Tot zover de eerste reactie aan de journalist van de Telegraaf.

Nog diezelfde woensdagavond heeft de diaconie op verzoek van het moderamen de volgende informatie over deze zaak verschaft:

  • In de tijd dat het gezin waarvan betrokkene deel uitmaakte ,naar een eigen woning vertrok, heeft de diaconie een bescheiden bijdrage geleverd voor de inrichting van het huis.
  • Een aantal jaren later bleek vertrek van de bedoelde persoon uit de gezinswoning voor de moeder en de jonge kinderen noodzakelijk. Om dit mogelijk te maken heeft de diaconie, op verzoek van de reclassering, de borg van de huur voor een nieuwe woning aan de reclassering overgemaakt. Deze donatie was dus gericht op het welzijn van en in belang van de moeder en haar kinderen (leden van onze gemeente). Het ging hier om een diaconale taak.

Donderdag heeft het moderamen de PKN terzake geïnformeerd en daarna heeft de woordvoerder van de PKN ook contact gehad met de Telegraaf.

De oorspronkelijke tekst van het Telegraafartikel is op grond van deze informatie aangepast.

Zaterdagavond laat is het bewuste artikel , in ingeperkte versie, verschenen op de website van de Telegraaf. De kop van het artikel suggereert dat de kerk bedoelde persoon onderdak geboden heeft en financieel ondersteund heeft. Uit het voorgaande blijkt duidelijk dat dit niet conform de werkelijkheid is en dat het hier slechts ging om een bescheiden bijdrage om betrokkene op ruime afstand van moeder en kinderen te huisvesten.

In het op de website van de Telegraaf geplaatste artikel spreekt de bron van de journalist over frictie binnen de diaconie. Er moet rechtstreeks zijn gelekt uit vertrouwelijk overleg binnen de toenmalige diaconie naar de Telegraaf (De verslagen zijn via Internet niet bereikbaar). Afwegingen binnen de diaconie vallen onder de geheimhouding, die de leden bij de aanvaarding van hun ambt als diaken met een belofte hebben toegezegd. Het moderamen vindt het heel erg dat deze belofte verbroken is.

Het moderamen heeft alles wat in haar vermogen lag gedaan om plaatsing te voorkomen. We betreuren de gang van zaken , maar spreken hierbij ons volste vertrouwen uit in diaconie in de wetenschap dat zij elke beslissing op integere wijze neemt.

Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de voorzitter van de kerkenraad, Nelleke de Beus   ( preses@pghkorenaar.nl of tel. 0172- 587372)