Het College van Kerkrentmeesters is overeenkomstig de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland / PKN verantwoordelijk voor:

 • de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente van niet-diaconale aard,
 • het bijhouden van de registers van de gemeenteleden en van het doopboek, het belijdenisboek en het trouwboek.

Alleen de ouderling-kerkrentmeesters zijn ambtsdragers en maken deel uit van de kerkenraad. Zij dragen deze verantwoordelijkheid als lid van de kerkenraad, samen met de kerkrentmeesters.

Samenstelling College van Kerkrentmeesters:

 • Simon Voets: voorzitter, ouderling-kerkrentmeester
 • Marc van der Haven: secretaris, ouderling-kerkrentmeester
 • Trudy den Haan – Zaal : ouderling-kerkrentmeester / boekhouder
 • Dick Zaal: kerkrentmeester / penningmeester
 • Eline Wessels: kerkrentmeester / penningmeester
 • Jan den Haan: kerkrentmeester / coördinator onderhoud orgel, inventaris, gebouwen en installaties
 • Cornèl Hassefras: kerkrentmeester

Contactgegevens College van Kerkrentmeesters:

E-mail: kerkrentmeester@pghkorenaar.nl

 

De verantwoordelijkheid van het College is vertaald in de volgende taken:

 • het maken van jaarplan en meerjarenplan en de daaruit voortvloeiende projectplannen en begroting van Groot Onderhoud van het Kerkgebouw, de zalen en de woningen (Pastorie en Kosterswoning). Zowel bouwkundig als de gebouw gebonden en niet gebouw gebonden installaties en de inrichting ervan;
 • het realiseren van Groot Onderhoud projecten binnen de ruimte van het fonds Groot Onderhoud (GO);
 • het ontwikkelen van plannen voor vernieuwing en het op basis van kerkenraadbesluit realiseren van bouwkundige en installatietechnische aanpassingen. Een en ander binnen de ruimte van het Fonds Algemene reserve, Bijzonder uitgaven en Vernieuwing (ABV).
 • het beheren van het orgelfonds. Voor eventuele renovatiewerkzaamheden aan het orgel vormt dit fonds de spaarpot.
 • het opstellen van de exploitatiebegroting van de kerk, het bewaken dat de uitgaven binnen de begroting blijven, het minimaal 1x per kwartaal rapporteren aan de kerkenraad over de realisatie en eventuele overschrijdingen. En waar nodig adviseren van maatregelen om bij te sturen;
 • het verzorgen van de boekhouding van de exploitatie van de kerk, het fonds ABV, het fonds GO en het Orgelfonds;
 • het opstellen van de jaarrekening van de kerk en het zorgdragen voor de voorgeschreven controle en rapportage aan PKN;
 • het beheer van het archief volgens de voorschriften van PKN en de wetgeving ter zake;
 • het bijhouden van het Leden Registratie Systeem (LRP), waarin doopboek, belijdenisboek en trouwboek zijn opgenomen;
 • het organiseren van het vrijwilligerswerk voor de kosterdiensten, het klein onderhoud en de grote onderhouds- en vernieuwingsprojecten;
 • het organiseren van de Aktie Kerkbalans  voor de inkomsten via de Vaste Vrijwillige Bijdrage (VVB);
 • het organiseren van de actie voor het PKN Solidariteitsfonds;
 • het regelen van de verhuur van de zalen en het organiseren van de werkzaamheden om daar aanvullende inkomsten mee te verwerven

 

Taken die onder verantwoordelijkheid van het College worden uitgevoerd

 • Kerkelijk Bureau / ledenadministratie LRP (Elske Kraaij)
 • lokaal beheer LRP en coördinatie IT (Arend van Zanten)
 • archivering (Piet Voets)
 • kosterstaken (coördinator Eddie de Jong)
 • orgel/organisten (coördinator Aad van Zanten)
 • zalenverhuur (Mieke van den Bosch)
 • drukwerk en redactie gemeentebrief (coördinator Martin Heyker)
 • schoonmaak gebouwen (coördinator Marian Zintel)
 • tuinonderhoud (coördinator Martin Heyker):
 • onderhoud inventaris, installaties en gebouwen (vrijwilligers Eef van Soest, Co de Jong, Aad Bol)