1          ‘Een goed gesprek’ binnen allerlei activiteiten en ontmoetingen

 

Goede gesprekken kunnen spontaan en onverwacht plaatsvinden, in de wandelgangen, tijdens het koffie drinken na de kerkdienst, tijdens het klussen (op de dinsdagmorgen), in de supermarkt, enz. Dat is fijn en goed! Daarnaast is het fijn en goed als we in de kerkelijke gemeente als geloofsgenoten elkaar ontmoeten binnen het kader van een leerhuis, kring, gespreksgroep. Dat we uitgedaagd worden net als de Emmaüsgangers, in de leer te gaan, samen, op zoek naar een betekenis die ons vandaag op weg helpt. Dat we bereid zijn vertrouwde ideeën ter discussie te stellen en misschien achter ons te laten.

 

De Emmaüsgangers wijzen een weg. Ze oefenen zich in luisterbereidheid voor de vreemde. Tot het licht doorbreekt. Het licht dat in hen ontstoken wordt. Het gebeurt niet als donderslag bij heldere hemel, het is een proces, een leerschool, een periode van afstand nemen van vertrouwde denkbeelden en open staan voor nieuwe inzichten. Zo zijn we als gelovigen altijd in beweging en laten we ons inspireren door woorden die ons hart raken en het licht in ons laten ontgloeien. Het is goed dat we dit gesprek steeds opnieuw aangaan en zo in beweging blijven!

 

Gelukkig zijn er binnen onze kerkgemeenschap ook vele waardevolle ontmoetingen buiten het kader van een leerhuis, kring of gespreksgroep, zoals het computerspreekuur of de gemeentepicknick. Hoewel het gesprek hier niet centraal staat (we zijn nou eenmaal niet allemaal ‘’praters’), zijn de ontmoetingen er niet minder om.

 

Hieronder een globaal overzicht en voorlopig programma van activiteiten en ontmoetingen binnen de Korenaar.

 

Overige activiteiten voor jongeren staan onder “Jeugdwerk”, alle vormen van zang/koren, muziek en muziekgroepen staan onder “Muziek”.

 

Specifieke informatie rond allerlei activiteiten vindt u maandelijks in Kerkklanken en op de website van onze kerk, www.pghkorenaar.nl.

 

1.1     In gesprek: Weg van leven

In het leven doen wij ervaringen op. Die ervaringen bepalen onze blik. We kunnen er met anderen over praten en de herkenning kan ons goed doen. Maar soms ervaren we iets wat zich bijna niet in woorden uit laat drukken. In een flits lijkt het even of we raken aan het geheim van het leven. Dat kan op mooie, rijke momenten gebeuren. Maar ook in situaties van verlies, in tijden van crisis. Onze kijk op het leven verandert erdoor. We gaan andere dingen belangrijk vinden. We krijgen nieuwe vragen. Er wordt een verlangen gewekt. En het kan zelfs zijn dat we het gevoel hebben nieuwe wegen in te moeten slaan. Dat kan best spannend zijn. In zo’n proces kunnen we gesprekspartners goed gebruiken. Maar als we willen vertellen wat we ervaren, dan hebben we wel een goed verstaander nodig om te begrijpen wat we proberen te zeggen. Iemand met dezelfde ervaringen die soms al aan een half woord genoeg heeft. Of iemand die woorden aanreikt voor wat we zelf niet zeggen kunnen.

Gedurende een zevental avonden verdiepen we ons in die ervaringen. We doen dat via teksten en beelden waarmee anderen er vorm aan hebben gegeven. En we nemen de ruimte onze eigen gedachten en ervaringen in woord en beeld uit te drukken. We doen dat niet alleen op de avonden zelf, maar ook thuis. De zeven avonden hebben achtereenvolgens de thema’s Genade, Verlangen, Overgave, Vrucht dragen, Volharden, Liefhebben, Dankbaarheid

 

1.2     In gesprek: Jong en oud praten over God in hun leven.

Je bezoekt dezelfde kerk, toch heb je elkaar misschien nog nooit echt gesproken. Dit seizoen willen we als kinderen, jongeren, volwassen met elkaar in gesprek gaan om van elkaar te horen of en zo ja hoe wij Gods aanwezigheid in ons leven ervaren en op welke manier ons geloof een rol speelt in het maken van hun beslissingen. Dat kan op allerlei manieren:

o  Speeddaten: na de kerkdienst tijdens koffie met broodje gaan we als met elkaar in gesprek over wat de kerk en geloven voor ons betekent.

o  Jongeren interviewen ouderen:Een goede manier om elkaar beter te begrijpen is om eens uitgebreid door te vragen op een bepaald onderwerp. Dat kan met behulp van een dubbelinterview. Daarbij is één jongere de vragensteller, een andere jongere en een oudere worden bevraagd en gaan met elkaar in gesprek over een gekozen thema. De vragensteller zorgt ervoor dat het gesprek gaande blijft en dat de jongere en oudere ook echt iets van elkaar te weten komen.

o  Heilige hutspot: Jong en oud gaan in gesprek over de betekenis van ‘heilig’ tijdens een gezamenlijke maaltijd.

1.3     In gesprek: Geloofsopvoeding, voor ouders van kinderen van 0 tot 12

Een gelovig leven begint in de meeste gevallen thuis, in het gezin waarin een kind opgroeit. Dit gebeurt door bewuste geloofsuitingen zoals bidden, Bijbellezen en naar de kerk gaan. Maar geloofsopvoeding gebeurt evengoed in de dagelijkse omgang: de aandacht waarmee je voor je kind zorgt, de keuzes die je maakt, de wijze waarop je omgaat met je kind en anderen.

 

Veel ouders vinden het best lastig om in de praktijk van alledag hieraan handen en voeten te geven. Hoe deel je je verwondering? Hoe spreek je naar elkaar uit wat je gelooft, waarover je je verbaast, waarmee je worstelt of waaraan je twijfelt? Hoe verbind je momenten uit het dagelijks leven met je geloofsovertuiging en hoe maak je dat merkbaar voor je kind?

 

Om antwoorden te vinden op die vragen is het nodig om zelf te ontdekken wat jij van waarde vindt in leven en geloven. Tijdens een drietal avonden gaan we hierover met elkaar in gesprek.

 

1.4     Catechese

 

1.4.1    Basiscatechese

Voor alle kinderen van groep 7 en 8 van de basisschool.

We willen praten, nadenken, verhalen delen, leren over alles wat met ons geloof te maken heeft.

 

1.4.2    Catechese 12-14 jarigen; eten en praten

Alle kinderen van de eerste twee jaren van de middelbare school zijn van harte welkom om op een aantal dinsdagavonden met elkaar te eten, te bidden, uit de Bijbel te lezen en te praten over leuke of juist verdrietige dingen die je meemaakt en bezighouden.

 

1.4.3    Catechese 15-18 jarigen; eten en praten

Alle jongeren in deze leeftijdscategorie zullen worden uitgenodigd. In een eerste bijeenkomst zullen we met elkaar bepalen wat voor onderwerpen we graag willen bespreken en of we dit doen tijdens een maaltijd (inclusief zelf koken) of juist niet.

 

1.4.4    Belijdeniscatechese

Heb je, hoe oud of jong je ook bent, nog geen belijdenis gedaan en denk je er wel eens aan om dat te gaan doen? Of zou je wel eens wat meer van het christelijk geloof te weten willen komen? Loop je al een tijdje rond met de gedachte zal ik of zal ik niet? Hak dan nu de knoop door en kom gewoon. Oriënteren kan nooit kwaad. We zullen met elkaar in gesprek gaan over verschillende onderwerpen die met geloof, God, kerk en samenleving te maken hebben. Een boeiende, gezamenlijke zoektocht zonder pasklare antwoorden naar het geheim van ons geloof. Tijdens de eerste bijeenkomst bepalen we op welke avonden we bij elkaar komen.

 

1.5     Zondagavondmaaltijd 18-30 jarigen

Tijdens een lekkere maaltijd (bij een van ons thuis) samen met leeftijdsgenoten stil staan bij belangrijke levensvragen in een sfeer van vertrouwen, openheid, gezelligheid en diepgang.

 

1.6     Zondaglunchgesprek Midden-Inn

Voor iedereen tussen de 25 en 45 die met elkaar in gesprek wil gaan over wat hen bezighoudt in het leven en welke rol geloof hierin speelt.

 

1.7     Emmaüswandeling

Net als in het Bijbelverhaal (Lucas 24:13-32). gaan we twee aan twee op weg, in stilte. Ons doel bij deze wandeling is ruimte scheppen in onszelf en vanuit de stilte in gesprek met elkaar ontdekken wie of wat ons bezielt in dit leven. Na een meditatief moment gaan we op stap in tweetallen en maken we een wandeling van ca. 1 uur. Aan de hand van een vraag luisteren we naar elkaar en delen onze ervaringen tijdens de bezinnende afsluiting.

 

1.8     Gesprek in de stilte: Kloosterweekend

Stilte is een schaars goed geworden in onze samenleving. Daarom is het zo belangrijk om een plek te vinden waar wij, los van de drukte van het dagelijks leven, contact kunnen maken met waar het hen in het leven werkelijk om gaat. Een plek waar wij spiritueel kunnen groeien, onze relatie met God kunnen verdiepen of simpelweg de innerlijke rust vinden om weer werkelijk naar ons hart te gaan luisteren. Tijdens deze kloosterdagen krijgen wij hiervoor de ruimte.We kunnen aansluiten bij het levensritme en de eeuwenoude traditie van contemplatief gebed, en zo ontdekken hoe stilte, eenvoud, aandachtig leven en verbondenheid met al wat leeft, ons eigen leven kan verrijken en verdiepen.

 

1.9     Gemeentepicknick voor iedereen: Eten, spelen en praten

(onder voorbehoud) Zaterdag 8 juni 2019 van 16.00 tot 19.00 uur

 

1.10  Paasontbijt

Een feestelijk begin van Pasen. We nodigen iedereen uit om op Paasmorgen om 8.30 uur te komen ontbijten in de Korenaar. We zorgen voor lekkere broodjes, beleg, koffie/thee en natuurlijk een ei.

 

1.11  Vrouwengespreksgroep Actueel

De vrouwengespreksgroep komt één keer per zes weken of twee maanden bij elkaar en voert naar aanleiding van een door de groep gekozen boek of onderwerp intensieve en soms zeer persoonlijke gesprekken.

 

contact: Lia H, C. Fabritiusplantsoen 7, tel. 588366

 

1.12  Ontmoetingen binnen de verschillende kerken

In de week van Gebed om Eenheid organiseren de drie kerken in Hazerswoude-dorp in januari 2019  een viering. Na afloop hiervan is er een nagesprek. Details hierover worden later bekend gemaakt via de gemeentebrief, de website en kerkklanken.

1.12.1Sobere maaltijd

Ieder jaar zitten zo’n 70dorpsgenoten om één tafel, soep en brood delend. Ook dit jaar zal er weer een sobere maaltijd worden gehouden met de gezamenlijke kerken, georganiseerd door de werkgroep MOV (missie, ontwikkeling en vrede) namens de RK-kerk. U wordt van harte uitgenodigd om daar aan deel te nemen. De maaltijd bestaat uit soep, brood en water. Wilt u zelf een soepbord en lepel meenemen? De opbrengst is bestemd voor Vastenaktie 2019

 

1.12.2Zomerzangavonden

In de zomerperiode van 2018 organiseren de gezamenlijke kerken van Hazerswoude, Koudekerk en Benthuizen een aantal doordeweekse zangavonden. De data van deze avonden worden in het voorjaar bekend gemaakt.

 

1.12.3Bijbelkring “Ons Huis”

Op de eerste maandag van de maand van 19.30 tot 20.30 uur wordt er met een groep bewoners van Ons Huis een oecumenische Bijbelkring gehouden. Namens onze kerk wordt dit geleid door:

Rita van D, tel. 071-3413871 en Sjaan B, tel. 589406.

 

 

 

1.12.4Driehofkring

In zorgcentrum Driehof wordt er een Bijbelkring gehouden. Ook belangstellenden van buiten Driehof zijn van harte welkom. Dit seizoen is het thema:

 

Datum Leiding Thema
17 oktober 2018 Ds. Carla Melgers Een goed gesprek
16 januari 2019 Ds. Carla Melgers Een goed gesprek
6 maart 2019 Ds. Carla Melgers Een goed gesprek

 

Woensdagmiddag van 14.45 tot 15.45 uur.

 

1.13.5Gespreksgroep Driehof; gesloten afdeling

Op de derde woensdag van de maand is er s’ morgens een gespreksgroep op de 1e etage. Met een klein groepje van de gesloten afdeling lezen, praten en zingen we over een thema.

Dit met de medewerking van Ali van A, Martha R, Anita van der H en Mieke den H.

 

1.12.6Zanguurtje Driehof

Vanuit de PKN wordt voor bewoners van de Driehof en andere belangstellenden op de 1ste etage een zanguurtje georganiseerd.  Dit doen we om de week op donderdag van 16.00 tot 17.00 uur. We willen met het programma een passend alternatief voor een kerkdienst aanbieden. Er is een organist, een voorganger en andere  vrijwilligers. Er wordt gezongen uit Joh. de Heer, psalmen afgewisseld met een stukje gesproken woord.

De voorbereidende commissie bestaat uit  Sonja  van der K, tel. 587515, Mieke den H, tel. 588387 en Carla K tel. 587434.

1.13    Koffiedrinken na de dienst

Iedere zondag is er na de ochtenddienst gelegenheid koffie te drinken in de hal van de kerk en “de Dobber” of in de Grote Zaal. Bij mooi weer ook buiten op het voorplein.

1.14    Goedemorgen

Heeft u ook weleens behoefte aan een praatje of wilt u gewoon even gezellig een kopje koffiedrinken of een boom opzetten met anderen? Dat kan, want op dinsdagmorgen van 9.30 tot 11.00 uur is in Hazerswoude-dorp de deur van één van de kerken open. U kunt daar binnenlopen voor een kop koffie of thee, een goed gesprek of gewoon gezelligheid.

 

De openstelling loopt iedere maand volgens het volgende schema:

  • De 1e dinsdag de Dobber, aan de Korenmolenlaan (zij-ingang Korenaar).
  • De 2e dinsdag de Regenboog, aan het Raadhuisplein.
  • De 3e dinsdag de Dobber, aan de Korenmolenlaan.
  • De 4e dinsdag het Parochiecentrum, bij de Rooms Katholieke Kerk.

In de Groene Hart Koerier wordt iedere maand aangegeven wanneer welk gebouw open is.

 

1.15    RAS – eetgroep

In ons kerkgebouw is een goede keuken en een gezellige ruimte waar we met elkaar kunnen eten. De RAS is een eetgroep bestemd voor alle inwoners van ons dorp. Tegen de kostprijs van € 15,00 kunt u genieten van een 3-gangen maaltijd, inclusief consumpties en koffie/thee. Elke laatste vrijdag van de maand verzorgt het team van de RAS deze maaltijd, waar het gaat om gezelligheid en ontmoeting bij het eten. Het is geen restaurant. De netto-opbrengst gaat ieder jaar naar een jaarlijks te bepalen goed doel.

 

Aanmelden of contact: Wim V, tel. 589568, ras@pghkorenaar.nl

 

1.16  Filmhuis

Eerst samen naar een goede film kijken en daarna de gelegenheid om erover na te praten, dat kan in ons eigen filmhuis.  4x per jaar, op vrijdagavond van 20.00 tot ca. 22.30 uur in de Grote Zaal en de Dobber. Kosten 5 euro, inclusief koffie en drankje

 

Contact: Heleen P, heleen.polderman@casema.nl

1.19  Computerhulp

Na 10 jaar Computerclub in de Korenaar is de vraag naar hulp zover teruggelopen dat we zijn gestopt met lesgeven en wekelijks spreekuur. Zaal 3 is intussen door het College van Kerkrentmeesters ontmanteld als ruimte die geschikt is voor het geven van (computer)cursussen en het bieden van computerhulp. Het computerteam is nog actief en aanspreekbaar op individuele hulp thuis ( computerclub@pghkorenaar.nl  ).