Kerkenraad

De kerkenraad wordt gevormd door de ambtsdragers van de gemeente: Predikant, ouderlingen belast met het pastoraat, ouderlingen met een bijzondere taak (liturgisch, middengeneratie, jeugd, missionair) ,ouderling-kerkrentmeesters, diakenen en een diaken met een bijzondere taak. Vanwege de omvang en omdat niet iedere ambtsdrager een “vergadertijger” is, hebben we sinds 2013 een kleine kerkenraad (6 x per jaar) en een grote kerkenraad (4x per jaar).

De kerkenraad heeft tot taak: – de zorg voor de eredienst, de dienst van Woord en sacramenten; – het leiding geven aan de opbouw van de plaatselijke gemeente; – de zorg voor de missionaire, diaconale en pastorale arbeid en de geestelijke vorming; – het vaststellen van het beleidsplan over het leven en werken van de gemeente; – de zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente; – het bevorderen ter plaatse van de gemeenschap van de kerken; – het bespreken van zaken die door de vergadering van de classis worden of zijn behandeld; – het vaststellen van de regelingen ten behoeve van het leven en werken van de gemeente; – het verrichten van alles wat verder naar de orde van de kerk van hem wordt gevraagd.

Het moderamen wordt gevormd door: predikant, preses (voorzitter), scriba (secretaris), voorzitter College van Diakenen en voorzitter College van Kerkrentmeesters.

Het moderamen heeft tot taak het voorbereiden, samenroepen en leiden van de bijeenkomsten van de kerkenraad, de uitvoering van die besluiten van de kerkenraad waarvoor geen anderen aangewezen zijn, en voorts, onder verantwoording aan de kerkenraad, het afdoen van zaken van formele en administratieve aard en van zaken die geen uitstel gedogen.

De leden van de kerkenraad zijn:

Annette van den Bosch

Ouderling met bijzondere opdracht

Sinds september 2021 ben ik ouderling, met als bijzondere opdracht meewerken in de werkgroep nieuwe wegen.

Jan Jongenotter

Ouderling met bijzondere opdracht

Sinds september 2019 ben ik ouderling, met als bijzondere opdracht de rol van ouderling bij uitvaartdiensten.

Alfred Hoogendoorn

Diaken

Na al eerder 8 jaar actief te zijn geweest als diaken, ben ik in oktober 2023 weer diaken geworden.

Martien van Zanten

Voorzitter Diaconie

Annemieke Hoogendoorn

Scriba
E-mail Annemieke Hoogendoorn

Sinds januari 2023 ben ik ouderling en sinds september heb ik de functie van scriba op mij genomen. Door de functie van scriba ben ik ook lid van het moderamen.

Ellen de Gelder

In december 2023 ben ik aan een nieuwe periode als ouderling in de kerkenraad begonnen.  Nadat ik tot 2018 11 jaar in verschillende functies actief ben geweest is mijn aandachtsgebied nu vooral gericht op de toekomst van onze kerk.

Ottolien de Vlaam

Karin Jansen

Nelleke de Beus

Simon Voets

Voorzitter. College van Kerkrentmeesters

Meinte Vierstra

Voorzitter Kerkenraad, Ouderling
E-mail Meinte Vierstra

Ik ben voorzitter van de kerkenraad en ouderling. Ook ben ik beheerder van de Korenaar app. Mijn ambtstermijn loopt in 2024 af.

Marianne Bol

Wijkouderling wijk 6
E-mail Marianne Bol

Ik ben wijkouderling voor wijk 6 sinds 2020. Samen met de wijkmedewerkers verzorg ik het pastoraat in het zorgcentrum Driehof en de ouderenwoningen aan de Hazelhof. Mijn ambtstermijn loopt af in 2024. 

 

Trudy den Haan – Zaal

Ouderling-Kerkrentmeester

Ik ben ouderling-kerkrentmeester sinds 2013. Mijn ambtstermijn loopt af in 2021. Daarnaast ben ik als vrijwilliger al vele jaren boekhouder van de kerk en was  ik in die rol adviseur van het College. Mijn ambtstermijn loopt af in 2025.

Anneke de Jong – van der Willik

Penningmeester van Diakenen
E-mail Anneke de Jong – van der Willik

Ik ben Diaken en penningmeester van de Diaconie sinds 2013. . Mijn ambtstermijn loopt af in 2025.

 

Marian Zintel-Zaal

Secretaris Diaconie
E-mail Marian Zintel-Zaal

Ik ben al vele jaren actief in de Diaconie. Mijn huidige ambtstermijn loopt af in 2019. Hiernaast doe ik ook het beheer van de keuken in de Korenaar. Mijn ambtstermijn loopt af in 2022.