Het College van Diakenen houdt het besef van hulpvaardigheid en de het besef van onrust over allerlei onrecht gaande. Het college zamelt geld in, helpt mensen in nood, waar ook ter wereld.

De diaconie van de gemeente heeft rechtspersoonlijkheid. Het college van diakenen is het bestuur van de diaconie. De gemeente wordt in vermogensrechtelijke aangelegenheden van diaconale aard vertegenwoordigd door de diaconie Ordinantie 11, art. 4.

De diaconie is als volgt samengesteld:
Voorzitter: Martien van Zanten
Secretaris: Mieke den Haan-Zaal
Penningmeester: Anneke de Jong- van der Willik
Diaken: Alfred Hoogendoorn
Diaken met speciale opdracht Marian Zintel-Zaal

e-mail diaconie@pghkorenaar.nl

 

Naast het beheer van de diaconale gelden doet de diaconie nog vele andere dingen.
Zichtbaar zijn:

 • de activiteiten tijdens de kerkdiensten, zoals het inzamelen der gaven
 • de dienst bij het Heilig Avondmaal.
 • Iedere zondag worden de bloemen die in de kerk staan naar een gemeentelid gebracht als felicitatie
  bij een bijzondere gelegenheid, ter ondersteuning bij ziekte of ter bemoediging.

Via de landelijke PKN, geven wij steun aan:

 • Armoedebestrijding
 • ontwikkelingshulp,
 • vluchtelingenwerk,
 • verslavingszorg
 • handicaptenzorg.

Tevens belegt de diaconie gelden in de stichting Oiko krediet.

Praktisch bieden we ook:

 • Een autodienst voor ouderen of voor hen die door omstandigheden niet of moeilijk een
  ziekenhuis of instelling in de omgeving kunnen bereiken.
 • Bij ziekte of bijzondere weersomstandigheden kunnen ouderen of zij die van anderen afhankelijk zijn een beroep doen op de diaconie voor het doen van de noodzakelijke boodschappen.
 • Daarnaast stelt de diaconie, samen met de Hervormde Gemeente en de Rooms Katholieke Parochie
  te Hazerswoude-Dorp kerstpakketten samen voor de inwoners van het dorp die
  financieel in moeilijke tijden verkeren of zij die om welke reden dan ook een steuntje in de rug nodig hebben.