Voortgang beroeping nieuwe predikant

Diverse ambtsdragers krijgen vragen van gemeenteleden over de stand van zaken m.b.t. het beroepen van een nieuwe predikant. Hierover kunnen we u het volgende vertellen. Sinds 2022 zijn de regels aangepast die de Protestante Kerk Nederland (PKN) aan individuele kerkelijke gemeenten stelt. De PKN vraagt aan gemeenten die een nieuwe predikant willen beroepen om een beleidsplan, een meerjarenbegroting en een solvabiliteitsverklaring in te dienen. Laatstgenoemde verklaring is een document waarmee de gemeente kan aantonen dat zij een bepaald aantal jaren achtereen aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. De kerkenraad en het college van kerkrentmeesters zijn momenteel bezig met het opstellen van deze stukken. De PKN moet vervolgens haar goedkeuring verlenen aan deze stukken. Dit alles vraagt de nodige tijd. Naar verwachting is e.e.a. in het najaar afgerond en goedgekeurd waarna we kunnen starten met de beroepingswerkzaamheden.

We houden u op de hoogte van de vorderingen.
Kerkenraad & College van Kerkrentmeesters