Alternatief collecteren

In deze verwarrende tijden missen we elkaar. Gelukkig zijn er veel mogelijkheden om op creatieve wijze toch naar elkaar om te zien en samen kerk te zijn. Ook de collecten horen hierbij. Laten we onze creativiteit inzetten om collecteren in deze coronatijd mogelijk te maken. Zonder de collecten zijn onze creatieve kerkdiensten gemankeerd. De roeping om onze gave, ook in collecten, te delen met de geloofsgemeenschap en met medemensen in nood, is wezenlijk voor ons samen kerk-zijn.
Wij vragen u om uw gift voor de elke maand in 1 keer (is 8 collectes) over te maken aan : NL46RABO0325907102 ten name van de Protestantse Gemeente
Het gebruik van de collectebonnen is tot nader bericht te komen vervallen!
Niet bij de boekhouder of Diaconie in de brievenbus doen.
Vriendelijk dank voor uw medewerking.