Kerkenraad

De kerkenraad wordt gevormd door de ambtsdragers van de gemeente: Predikant, ouderlingen belast met het pastoraat, ouderlingen met een bijzondere taak (liturgisch, middengeneratie, jeugd, missionair) ,ouderling-kerkrentmeesters, diakenen en een diaken met een bijzondere taak. Vanwege de omvang en omdat niet iedere ambtsdrager een “vergadertijger” is, hebben we sinds 2013 een kleine kerkenraad (6 x per jaar) en een grote kerkenraad (4x per jaar).

De kerkenraad heeft tot taak: – de zorg voor de eredienst, de dienst van Woord en sacramenten; – het leiding geven aan de opbouw van de plaatselijke gemeente; – de zorg voor de missionaire, diaconale en pastorale arbeid en de geestelijke vorming; – het vaststellen van het beleidsplan over het leven en werken van de gemeente; – de zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente; – het bevorderen ter plaatse van de gemeenschap van de kerken; – het bespreken van zaken die door de vergadering van de classis worden of zijn behandeld; – het vaststellen van de regelingen ten behoeve van het leven en werken van de gemeente; – het verrichten van alles wat verder naar de orde van de kerk van hem wordt gevraagd.

Het moderamen wordt gevormd door: predikant, preses (voorzitter), scriba (secretaris), voorzitter College van Diakenen en voorzitter College van Kerkrentmeesters.

Het moderamen heeft tot taak het voorbereiden, samenroepen en leiden van de bijeenkomsten van de kerkenraad, de uitvoering van die besluiten van de kerkenraad waarvoor geen anderen aangewezen zijn, en voorts, onder verantwoording aan de kerkenraad, het afdoen van zaken van formele en administratieve aard en van zaken die geen uitstel gedogen.

De leden van de kerkenraad zijn:

Ds. C (Carla). C. A. Melgers

Predikant
E-mail Ds. C (Carla). C. A. Melgers

Sinds 24 januari 2016 is ds. Carla Melgers predikant bij onze gemeente. Hiervoor was ds. Melgers vanaf 2005 werkzaam als predikant in de gemeente “de Achthoek” in Scherpenzeel. Ze woont met haar man ds. J.Langelaar, predikant in Vianen,  in Bodegraven-Reeuwijk.

Annette van den Bosch

Ouderling met bijzondere opdracht

Sinds september 2021 ben ik ouderling, met als bijzondere opdracht meewerken in de werkgroep nieuwe wegen.

Agnes Huisman

Scriba

In september 2021 ben ik bevestigd als ouderling en sinds januari 2022 ben ik scriba. Door de functie van scriba ben ik ook lid van het moderamen. Tevens ben ik lid van de werkgroep Nieuwe Wegen.

Rita van Dorp

Ouderling met bijzondere opdracht

Sinds september 2021 ben ik ouderling, met als bijzondere opdracht meewerken in de werkgroep nieuwe wegen. Binnen deze groep is mijn aandachtspunt het pastoraat en het opzetten van de Korenaargroepen.

Jan Jongenotter

Ouderling met bijzondere opdracht

Sinds september 2019 ben ik ouderling, met als bijzondere opdracht de rol van ouderling bij uitvaartdiensten.

Meinte Vierstra

Voorzitter College van Diakenen
E-mail Meinte Vierstra

Ik ben diaken sinds 2015 en voorzitter van de Diaconie sinds 2016. Daarmee ook lid van het moderamen. Ook ben ik beheerder van de Korenaar app. Mijn ambtstermijn loopt in 2024 af.

Jaap Kraay

Formeel voorzitter College van Kerkrentmeesters, Ouderling - Kerkrentmeester
E-mail Jaap Kraay

Ik ben ouderling-kerkrentmeester sinds 2015. Daarvoor was ik al vele jaren kerkrentmeester en adviseur van het College van Kerkrentmeesters. Samen met de kerkrentmeesters en adviseurs ben ik lid van het College van Kerkrentmeesters. Formeel ben ik voorzitter , omdat de feitelijke voorzitter Cornel Hassefras geen lid van de kerkenraad is. Mijn ambtstermijn liep af in 2019 en is voorlopig verlengd. Mijn specialisme is de techniek in de Korenaar en de Kerkomroep.

Cornèl Hassefras

Formeel Plv. Voorzitter College van Kerkrentmeesters
E-mail Cornèl Hassefras

Ik ben formeel plaatsvervangend voorzitter van het College van Kerkrentmeesters sinds oktober 2018. Ik volg daarmee Robert Hagendoorn op, die in augustus 2018 wegens gezondheidsredenen aftrad en werd waargenomen door collega Trudy den Haan-Zaal. Ik ben geen lid van de kerkenraad. Daarom is Jaap Kraay formeel voorzitter

Mieke den Haan-Zaal

Sinds november 2018 ben ik lid van de kerkenraad namens de Missionaire commissie. Mijn ambtstermijn loopt in 2022 af

Marianne Bol

Wijkouderling wijk 6
E-mail Marianne Bol

Ik ben wijkouderling voor wijk 6 sinds 2020. Samen met de wijkmedewerkers verzorg ik het pastoraat in het zorgcentrum Driehof en de ouderenwoningen aan de Hazelhof. Mijn ambtstermijn loopt af in 2024. 

 

Trudy den Haan – Zaal

Ouderling-Kerkrentmeester

Ik ben ouderling-kerkrentmeester sinds 2013. Mijn ambtstermijn loopt af in 2021. Daarnaast ben ik als vrijwilliger al vele jaren boekhouder van de kerk en was  ik in die rol adviseur van het College. Mijn ambtstermijn loopt af in 2025.

Anneke de Jong – van der Willik

Penningmeester van Diakenen
E-mail Anneke de Jong – van der Willik

Ik ben Diaken en penningmeester van de Diaconie sinds 2013. . Mijn ambtstermijn loopt af in 2025.

 

Marian Zintel-Zaal

Secretaris Diaconie
E-mail Marian Zintel-Zaal

Ik ben al vele jaren actief in de Diaconie. Mijn huidige ambtstermijn loopt af in 2019. Hiernaast doe ik ook het beheer van de keuken in de Korenaar. Mijn ambtstermijn loopt af in 2022.